Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Conciencia Coaching

 

Artikel 1 Overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.

 

 1. Overeenkomsten sluit u met eenmanszaak Conciencia Coaching. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van een online inschrijfformulier waarbij u heeft aangevinkt de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, of een overeenkomst per e-mail waarbij de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en daarmee van toepassing zijn verklaard. Daarnaast geldt dat, wie een factuur betaalt aan Conciencia Coaching, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, zoals ook op de factuur is vermeld.
 1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis.
 1. Per augustus kunnen jaarlijks de algemene voorwaarden worden aangepast. Wanneer u het niet eens bent met een eventuele aanpassing, kunt u de overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van twee maanden.

 

Artikel 2. Betalingen

 

 1. De verschuldigde betaling dient altijd in zijn geheel vooruit te worden betaald, en wel uiterlijk tien werkdagen voor de eerste sessie van het betreffende begeleidingstraject of de betreffende cursus, tenzij schriftelijk een betalingsregeling in termijnen is afgesproken of een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 1. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van Conciencia Coaching, NL80ABNA0400748800, onder vermelding het factuurnummer en de naam van de deelnemer.
 1. Wanneer voor de vervaldatum het verschuldigde bedrag niet is ontvangen, heeft Conciencia Coaching het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van het traject, de begeleiding of cursus, totdat betaling is geschied of de overeenkomst is beëindigd.
 1. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijk traject of individuele begeleiding kan alleen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van het traject en onder de daartoe bij inschrijving voor dat traject of deze overeenkomst gestelde voorwaarden. Latere opzegging door de deelnemer voorafgaand aan het traject leidt tot een verplichte betaling van 50% van het verschuldigde bedrag.

Opzegging na aanvang van het traject zonder tekortkoming van de kant van Conciencia Coaching leidt ertoe dat het volledige bedrag verschuldigd blijft.

Opzegging moet altijd per e-mail gedaan worden, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft.

 1. Het verschuldigde bedrag blijft verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meerdere malen niet in staat is om aan het traject deel te nemen. In geval van een ernstige ziekte, blessure of bijvoorbeeld stages in het buitenland, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding, en in onderling overleg met Conciencia Coaching. In geval van tijdige ziekte of blessure van alle door Conciencia Coaching ingezette coaches, trainers of begeleiders wordt de mogelijkheid geboden de sessie, cursus of begeleiding op een ander tijdstip in te halen. Bij langdurige uitval van de ingezette coaches, trainers of begeleiders van Conciencia Coaching, zal Conciencia Coaching er zelf toe overgaan het verschuldigde bedrag terug te betalen.
 1. Wanneer het verschuldigde bedrag ten onrechte niet wordt voldaan, dan heeft Conciencia Coaching recht op vergoeding van rechtsbijstand enincassokosten, ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van 150 Euro (40 Euro voor consumenten), of minder indien Conciencia Coaching daadwerkelijk en aantoonbaar aan minder genoeg heeft om de vordering te innen.

 

 

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname aan activiteiten van Conciencia Coaching geschiedt in beginsel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer moet daarom altijd zelf ook goed opletten wat hij of zij doet, zowel voor zichzelf als voor eventuele anderen. Deelnemers moeten zich ten alle tijden houden aan de eventuele aanwijzingen ten aanzien van veiligheid van de coach.
 1. Conciencia Coaching kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar maximaal tot het bedrag waarvoor Conciencia Coaching een passende aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
 1. Conciencia Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere eigendommen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de gebruikte ruimtes. Ook kan Conciencia Coaching nooit aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld of shockschade.
 1. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet en nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Conciencia Coaching of andere deelnemers van de activiteiten Conciencia Coaching.
 1. Als naast Conciencia Coaching wellicht ook een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden (zoals bijvoorbeeld de werkgever die het traject heeft geadviseerd, zorginstelling of doorverwijzer), dan zal de deelnemer altijd eerst proberen de schade te verhalen op deze andere partij.
 1. Als de overeenkomst is gesloten door een andere (rechts)persoon, voor een deelnemer (zoals bijvoorbeeld de werkgever voor een werknemer), dan zal deze, indien hij aansprakelijk is gesteld door een deelnemer (de betreffende deelnemer of een andere deelnemer), niet proberen om deze schade op Conciencia Coaching te verhalen, tenzij de betreffende (rechts)persoon niet blijkt te beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering en de verzekering van Conciencia Coaching wel dekking zou bieden.
 1. Conciencia Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of filmpjes. Foto’s en films worden nooit gemaakt bij individuele sessies en ook nooit bij activiteiten waarvan deelnemers waarschijnlijk niet willen dat bekend is dat zij eraan mee doen. Wel kunnen foto’s en films worden gemaakt bij groepsworkshops en groepstrainingen Conciencia Coaching gaat ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen hebben.

 Is dit wel het geval, dan dienen deelnemers op dat moment zelf expliciet aan te geven bezwaar te maken. Dan zal daar rekening mee worden gehouden, maar anders gaat Conciencia Coaching er op grond van deze algemene voorwaarden vanuit dat instemming is verleend.

 

Artikel 4. Offertes

 

 1. Offertes zijn altijd geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Conciencia Coaching is enkel aan de aanvaarding gebonden als dit binnen deze 30 dagen (of de expliciet aangegeven andere termijn) is gedaan, of indien pas later is aanvaard, maar Conciencia Coaching alsnog expliciet en schriftelijk het aangaan van de overeenkomt bevestigt.
 1. De prijzen van de offertes zijn altijd exclusief BTW voor bedrijven, en altijd inclusief BTW voor consumenten.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Conciencia Coaching niet om een deel van de overeenkomst te verrichten voor een deel van de prijs, tenzij Conciencia Coaching daar expliciet en schriftelijk mee instemt.

 

Artikel 5. Relatiebeding

 

 1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om met de door deelname opgedane kennis of vaardigheden Conciencia Coaching concurrentie aan te doen.
 1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om deelnemers of medewerkers over te nemen van Conciencia Coaching.